GEBRUIKSVOORWAARDEN

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de website Epassion.nl. Jada Entertainment behoudt zich het recht voor de onderhavige voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen. Van toepassing zijn telkens de voorwaarden zoals deze luiden op het moment van het gebruik. Jada Entertainment raadt haar gebruikers aan de onderhavige gebruiksvoorwaarden daarom regelmatig te raadplegen.

Artikel 2. Definities

In deze gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:

Account:
verzameling gegevens met betrekking tot een bepaalde gebruiker, welke gegevens kunnen worden ingezien en gewijzigd via de website van Jada Entertainment na het verstrekken van bijhorende inloggegevens;
Gebruiker:
de natuurlijk persoon die gebruik maakt van de website en welke ten minste de leeftijd van 18 jaar dient te hebben bereikt;
Content:
alle berichten, data, informatie, gegevens, tekst, muziek, geluid, foto, video of ander (digitaal) materiaal;
Gebruik(en):
ieder gebruik van de website daaronder mede begrepen doch niet beperkt tot inladen (uploaden), opslaan (downloaden), inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopieren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, het volgen van links naar andere websites en het verrichten van rechtshandelingen (zoals kopen of huren);
Jada Entertainment:
verder te beschouwen exploitant, eigenaar en beheerder van deze website
Praja Montesinos (els) 10
03660 Novelda
Spanje
KvK nummer: 0367714586014
Btw nummer: ESY4572384K
info@jada-entertainment.com
Website:
de website van Jada Entertainment, te bereiken via Epassion.nl.

Artikel 3. Gebruik van de website

 1. De account is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en mag slechts door de gebruiker zelf worden gebruikt. Door de gebruiker opgegeven of ontvangen inloggegevens zijn strikt vertrouwelijk en mogen niet met derden worden gedeeld of in gebruik worden gegeven.
 2. De gebruiker verklaart en staat er voor in dat de informatie en gegevens die de gebruiker op de website plaatst juist, volledig en up-to-date is. Voorts verklaart de gebruiker toestemming te hebben van de eigenaar van de betreffende (mobiele) telefoonaansluiting, zijnde de rekeninghouder, waarmee van de diensten van Jada Entertainment gebruik wordt gemaakt.
 3. De gebruiker is verantwoordelijk voor de content die hij of zij op de website plaatst. De gebruiker aanvaardt alle risico's die samenhangen met het gebruik van zijn of haar content door derden, inclusief het vertrouwen op de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid daarvan, alsmede de openbaarmaking door de gebruiker van content die de gebruiker persoonlijk identificeerbaar maakt.
 4. De gebruiker verklaart eigenaar te zijn dan wel over de vereiste machtigingen of toestemmingen te beschikken voor het plaatsen van de content op de website en het gebruik van de content zoals in deze gebruiksvoorwaarden omschreven alsmede het verlenen van de rechten daarop.
 5. De gebruiker begrijpt en erkent dat gebruiker bij het gebruik van de website en de daarop aangeboden producten en diensten eventueel zal worden blootgesteld aan informatie en gegevens die feitelijk onjuist, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins verwerpelijk voor de gebruiker kan zijn. De gebruiker doet afstand van alle rechten en/of (rechts)middelen waarover de gebruiker (eventueel) met betrekking tot voormelde informatie en gegevens jegens Jada Entertainment beschikt.
 6. Het is de gebruiker uitdrukkelijk - doch niet uitsluitend - verboden:
  • producten of diensten op de website aan te bieden die bij wet zijn verboden of waarvan het aanbieden strafbaar isgesteld;
  • de website te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op rechten van derden;
  • de website te gebruiken voor het verspreiden van computervirussen of materiaal met een lasterlijk, obsceen of (be)dreigend karakter;
  • de website te gebruiken voor verspreiding van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden (SPAM) zonder hiervoor voorafgaande, schriftelijke toestemming van Jada Entertainment te hebben verkregen, tenzij de geadresseerde uitdrukkelijk om de transmissie daarvan heeft verzocht;
  • wederrechtelijk gebruik te maken van de website of de daarop verstrekte informatie en/of getoonde content;
  • zodanig gebruik te maken van de website dat de website daardoor wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet, overbelast of anderszins minder efficient wordt gemaakt;
  • om zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Jada Entertainment op welk medium dan ook een gedeelte of gedeelten van de website te verspreiden, met inbegrip van, doch niet beperkt tot op de website gepubliceerde content;
  • om enig gedeelte van de website en/of de daartoe behorende systemen, programma's, diensten en/of technologie te wijzigen of aan te passen;
  • om beveiliging gerelateerde onderdelen van de website te (trachten te) omzeilen, onklaar te maken dan wel anderszins daarin in te grijpen;
  • om zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Jada Entertainment ten behoeve van zakelijke toepassingen gebruik te maken van de website of de daarop vervatte systemen, programma's, diensten en/of technologie. Dit verbod omvat onder andere:
   1. het (weder)verkopen van toegang tot de website en/of de diensten van Jada Entertainment op een andere website, met name met het doel om advertentie- en/of (abonnements)inkomsten te genereren; en/of
   2. het verder verspreiden van de door Jada Entertainment aangeboden diensten, onder meer met het doel om inkomsten te genereren door middel van ondernemingsactiviteiten die goeddeels soortgelijk of vergelijkbaar zijn met de door Jada Entertainment gedreven ondernemingsactiviteiten;
  • om (een gedeelte van) de inhoud van de website of (persoons)gegevens aangaande de bezoekers van de website, al dan niet door gebruikmaking van een geautomatiseerd systeem, te verzamelen of te vergaren.

Artikel 4. Daten via de website

 1. Op de website kan de gebruiker een profiel aanmaken. Nadat het profiel door de gebruiker op de website is aangemaakt, kunnen alle (andere) gebruikers van de website het profiel bekijken en contact met de betreffende gebruiker zoeken.
 2. Gebruikers kunnen tegen betaling onderling berichten naar elkaar versturen. Daartoe dient de gebruiker credits aan te schaffen. Nadat de gebruiker een keuze voor een pakket aan credits heeft gemaakt, kunnen deze via een daartoe op de website ingericht betaalsysteem, door middel van onder meer iDeal, PayPal en creditcard worden afgerekend, waarna de credits aan de account van de gebruiker worden toegevoerd.
 3. De hoogte van de verschuldigde vergoeding per bericht wordt door Jada Entertainment telkens van te voren duidelijk op de website gecommuniceerd.
 4. Jada Entertainment is in geen geval partij bij enige tussen gebruikers, al of niet door tussenkomst van de website, afgesproken date. Jada Entertainment brengt vraag en aanbod bij elkaar en treedt daarbij slechts op als technisch internet platform (tussenpersoon).
 5. Jada Entertainment garandeert niet dat door het gebruik van haar website, zoals het aanmaken van een profiel, het zoeken van contact met andere gebruikers en het versturen van berichten aan andere gebruikers via de website van Jada Entertainment, daadwerkelijk enige date tussen de gebruikers tot stand komt. Ook garandeert Jada Entertainment niet dat een eventuele date zal leiden tot enige (liefdes)relatie of seksueel contact.
 6. Jada Entertainment behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om zelf profielen op de website aan te maken en namens deze profielen berichten aan de gebruiker te verzenden. De gebruiker begrijpt en accepteert dat deze profielen enkel zijn aangemaakt om berichten mee uit te wisselen, afspraken in levende lijve zijn bij dergelijke profielen niet mogelijk.
 7. Eenmaal verrichtte betalingen worden niet aan de gebruiker gerestitueerd, tenzij Jada Entertainment hiertoe op grond van een wettelijke bepaling gehouden zal zijn.

Artikel 5. Wijzigingen en onderhoud

 1. Het is Jada Entertainment toegestaan de website en haar diensten op ieder gewenst en naar eigen inzicht te wijzigen en voor zover Jada Entertainment dit nodig acht. Jada Entertainment heeft hiertoe geen voorafgaande toestemming van de gebruiker nodig.
 2. Voorts staat het Jada Entertainment vrij de website of een gedeelte daarvan te verwijderen, af te sluiten voor gebruik of anderszins ontoegankelijk te maken.
 3. Jada Entertainment is gerechtigd om ten behoeve van onderhoud of het opheffen van storingen haar website en de achterliggende systemen, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk buiten gebruik te stellen, zonder daarbij tot enige schadevergoeding of restitutie jegens de gebruiker gehouden te zijn. Jada Entertainment is niet verplicht de gebruiker van te voren over het buiten gebruik stellen van (een gedeelte van) de website op de hoogte te stellen.

Artikel 6. Intellectuele eigendom

 1. De content op de website is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jada Entertainment worden opgeslagen (met uitzondering van de content die benodigd is om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen.
 2. De gebruiker geeft Jada Entertainment door het plaatsen van content op de website het niet-exclusieve, eeuwigdurende, overdraagbare, onherroepelijke en te sub-licentieren recht, zonder dat daar enige royalty of andere vergoeding tegenover staat, om de content te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te vertalen, te distribueren, te publiceren en afgeleide werken te creeren en om de content in alle nu bekende en toekomstige media openbaar te maken, te verveelvoudigen of voor promotionele doeleinden aan te wenden.
 3. Voorts geeft de gebruiker Jada Entertainment het recht om, als licentienemer van zijn of haar content, op eigen titel, in rechte op te treden tegen derden die inbreuk maken op de rechten op de content en tegen derden die onrechtmatig jegens de content handelen en om in een dergelijke gerechtelijke procedure uit eigen naam en op eigen titel een verbod, schadevergoeding en/of winstafdracht te vorderen.
 4. De gebruiker geeft Jada Entertainment hierbij een volmacht om, indien en voor zover Jada Entertainment niet zelfstandig kan optreden tegen de in de vorige zin gemelde inbreuken/onrechtmatige handelingen, namens de gebruiker in rechte op te treden tegen derden die inbreuk maken op de rechten van de gebruiker ten aanzien van de content en tegen derden die onrechtmatig jegens de gebruiker handelen ten aanzien van de content.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. Jada Entertainment stelt zich het adequaat functioneren van haar website en de achterliggende systemen ten doel en streeft hierbij naar maximale beschikbaarheid en bereikbaarheid. Jada Entertainment staat er echter niet voor in dat haar website of de achterliggende systemen altijd storingsvrij en volcontinu functioneren. Jada Entertainment wijst er in dit verband op dat zij hierbij afhankelijk is van derden. Jada Entertainment is dan ook niet aansprakelijk in geval externe oorzaken aan het functioneren van haar website of de achterliggende systemen in de weg staan, ook is Jada Entertainment in dat geval niet gehouden tot enige restitutie of schadevergoeding.
 2. Jada Entertainment neemt alle redelijkerwijs noodzakelijke (voorzorgs-)maatregelen om de veiligheid van haar website en de achterliggende systemen zo goed mogelijk te waarborgen. Onderdeel hiervan is de beveiligde opslag van (persoons)gegevens. De gebruiker blijft zelf verantwoordelijk voor de (beveiliging van) informatie welke zij via het internet verstuurt. Hierdoor is Jada Entertainment (ongeacht wie hiervoor verantwoordelijk is) dan ook niet aansprakelijk voor schade en/of verlies welke het gevolg is van een schending van of inbreuk op de veiligheid of beveiliging van de website van Jada Entertainment, de achterliggende systemen of door Jada Entertainment opgeslagen (persoons)gegevens. Dit is slechts anders indien deze schade of dit verlies het directe gevolg is van een ernstige fout van Jada Entertainment of haar werknemers. De gebruiker vrijwaart Jada Entertainment voor iedere aanspraak welke het gevolg is of kan zijn van een schending van of inbreuk op de veiligheid of beveiliging van de website van Jada Entertainment, de achterliggende systemen of door Jada Entertainment opgeslagen (persoons)gegevens.
 3. Jada Entertainment kan niet garanderen dat:
  • haar website aan alle eisen en wensen van de gebruiker voldoet;
  • haar website te allen tijde storingsvrij, veilig en foutloos is;
  • mogelijke fouten in software of programmacode gecorrigeerd (kunnen) worden.
 4. In het communicatieverkeer tussen gebruikers onderling of tussen de gebruiker en Jada Entertainment is Jada Entertainment op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, vertragingen of niet overkomen van boodschappen dan wel onduidelijke mededelingen veroorzaakt door het gebruik van de website van Jada Entertainment.
 5. Jada Entertainment zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor elke vorm van schade, direct of indirect, op enige wijze ontstaan door of voortvloeiend uit:
  • het gebruik van de website van Jada Entertainment;
  • softwarefouten in de website van Jada Entertainment;
  • ontoegankelijkheid tot de website van Jada Entertainment, wegens technische oorzaken, foutief verstrekte URL of een niet-functionerend e-mailadres van de gebruiker;
  • onderhoud en calamiteiten;
  • onjuiste, onvolledige of niet actuele inhoud van de website, waaronder van profielen;
  • de eventuele gevolgen van het handelen op grond van op de website vermelde inhoud;
  • ongeautoriseerde toegang tot of het onrechtmatig gebruik van de website of systemen van Jada Entertainment door derden;
  • het onverhoopt kwijtraken van informatie of gegevens van de gebruiker;
  • gevolgschade, letselschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 8. Uitsluiting van gebruik en verwijderen van content

 1. Jada Entertainment verleent de gebruiker toestemming om zich toegang te verstrekken tot de website en diensten van Jada Entertainment en deze te gebruiken in overeenstemming met de onderhavige voorwaarden. Jada Entertainment behoudt zich het recht voor de gebruiker de (verdere) toegang tot de website en zijn of haar account te weigeren en de account van de gebruiker op te heffen alsmede door de gebruiker geplaatste content van de website en uit de systemen te verwijderen, zonder dat Jada Entertainment daarmee tot enige schadevergoeding jegens de gebruiker gehouden is, indien:
  • door de gebruiker op de website geplaatste content onjuist, onvolledig, verouderd, misleidend, discriminerend, aanstootgevend, beledigend of in strijd met wet- en/of regelgeving is;
  • er een ernstig vermoeden bestaat dat de gebruiker betrokken is bij frauduleuze handelingen en/of er sprake is van frauduleus gebruik of misbruik van de website of de achterliggende systemen;
  • de gebruiker zich niet conform de regels gesteld in deze gebruiksvoorwaarden gedraagt; of
  • andere dringende en gegronde redenen Jada Entertainment hiertoe noodzaken.
 2. Jada Entertainment behoudt zich te allen tijde het recht voor content van de gebruiker naar eigen inzicht aan te passen of van de website te verwijderen indien deze content naar mening van Jada Entertainment in strijd is met de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden of van toepassing zijn wet- en/of regelgeving, zonder daarmee tot enige schadevergoeding jegens de gebruiker gehouden te zijn.
 3. Eventuele schade die Jada Entertainment lijdt als gevolg van het niet-naleven van de onderhavige voorwaarden door de gebruiker, zal door Jada Entertainment integraal op de gebruiker worden verhaald.
 4. Jada Entertainment is niet gehouden de gegevens van de gebruiker of door de gebruiker geplaatste content na het opheffen van de account van haar systemen te verwijderen, of nog langer opgeslagen te (doen) houden.

Artikel 9. Opzeggen van de account

 1. De gebruiker kan zijn account te allen tijde opzeggen en van de website verwijderen door zijn account via de online verwijderoptie op te zeggen.
 2. Wanneer de gebruiker zijn account opzegt, worden alle opgeslagen accountgegevens van de gebruiker uit de database van Jada Entertainment verwijderd.
 3. Er vindt geen restitutie plaats van niet-gebruikte en op het moment van opzegging op de account van gebruiker aanwezige credits.

Artikel 10. Doorgifte van content en persoonlijke gegevens

 1. Door Jada Entertainment via de website verzamelde (persoons)gegevens worden in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en op zorgvuldige wijze verwerkt en opgeslagen. De verzamelde gegevens worden door Jada Entertainment uitsluitend gebruikt om het surfgedrag van de gebruiker in kaart te brengen en teneinde Jada Entertainment in staat te stellen de website verder te optimaliseren. Jada Entertainment verkoopt, ruilt of verhuurt geen persoonlijke gegevens aan derden, tenzij Jada Entertainment de gebruiker hiertoe uitdrukkelijk om toestemming heeft gevraagd.
 2. Jada Entertainment beheert meerdere datingwebsites en werkt samen met andere, soortgelijke datingwebsites. Jada Entertainment is gerechtigd om het profiel van de gebruiker op soortgelijke datingwebsites van Jada Entertainment of waarmee Jada Entertainment samenwerkt te tonen.

Artikel 11. Links naar andere websites

De website van Jada Entertainment bevat mogelijk links naar websites van derden. Jada Entertainment is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waar naartoe gelinkt wordt. Het plaatsen van links door Jada Entertainment houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

Artikel 12. Vrijwaring

De gebruiker vrijwaart Jada Entertainment voor eventuele aanspraken van derden, daaronder mede begrepen aanspraken van derden (waaronder in ieder geval gebruikers en overige bezoekers), die in verband met het gebruik van de website schade lijden en waarvan de oorzaak aan de gebruiker toerekenbaar is. Indien Jada Entertainment uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de gebruiker gehouden Jada Entertainment zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de gebruiker in gebreke blijft ten aanzien van het nemen van adequate maatregelen, dan is Jada Entertainment, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Jada Entertainment en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de gebruiker.

Artikel 13. Klachten

 1. Klachten over de werking van de website of daarop aanwezige content kunnen schriftelijk via het online op de website ter beschikking gestelde klachtenformulier aan Jada Entertainment kenbaar worden gemaakt.
 2. Klachten dienen uiterlijk binnen 30 dagen na het ontstaan van de klacht aan Jada Entertainment te worden gemeld.
 3. Jada Entertainment spant zich in om eventuele klachten uiterlijk binnen 5 dagen te beantwoorden en binnen 30 dagen naar bevrediging af te handelen.
 4. Klachten die niet op de in dit artikel genoemde wijze of binnen de daarin gestelde termijn worden ingediend, worden niet door Jada Entertainment in behandeling genomen.

Helpdesk

Heb je een vraag of kunnen wij je ergens mee helpen? Neem dan contact op met onze helpdesk.

Contact